Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Při posuzování se hodnotí

 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let)

Výše příspěvku na péči

 • 3 000 Kč pro I. stupeň I (lehká závislost)
 • 6 000 Kč pro II. stupeň (středně těžká závislost)
 • 9 000 Kč pro III. stupeň (těžká závislost)
 • 12 000 Kč pro IV. stupeň (úplná závislost)

Kde podat žádost?

Žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce (ÚP) nebo na stránkách MPSV v sekci Elektronické formuláře. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Sociální pracovník ÚP provádí sociální šetření u žadatele doa. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) žádost o posouzení stupně závislosti osoby.

Krajská pobočka Úřadu práce následně vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje MPSV.

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to

 • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)
 • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu

z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

 • zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež

Zdroj:

vyhláška č. 505/2006 Sb.

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek